Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمonsdag 23 maj 2012

آکسیون: استکهلم, شنبه 26 می: روز جهانی علیه فتوای قتل شاهین نجفی و در دفاع از آزادی بیان و نقد مذهب

آکسیون: استکهلم, شنبه 26 می: روز جهانی علیه فتوای قتل شاهین نجفی و در دفاع از آزادی بیان و نقد مذهب


برعلیه احکام فتوای قتل توسط آیت الله های جمهوری اسلامی که نسبت به شاهین نجفی و جوانان آزادیخواه صادر کرده اند و در حمایت از آزادی بیان به خیابانها خواهیم آمد.
زمان: شنبه 26 می 2012 ساعت 17:30
مکان: میدان مینتوریت (mynttorget) در مرکز شهر استکهلم
در این آکسیون"لارش ویکس" و نهادها،سازمانها و افراد مدافع آزادی بیان و نیز گروه های موزیک شرکت خواهند داشت و حمایت خود را از مردم ایران اعلام خواهند داشت و جمهوری اسلامی را محکوم خواهند کرد. در صورت تمایل به صحبت و یا اجرای برنامه موزیک در این آکسیون میتوانید با ایمیل زیر تماس بگیرید.
ما از همه جوانان، زنان و مردم آزادیخواه میخواهیم که همبسته در حمایت از جنبش آزادیخواهی جوانان و مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی همزمان با سایر شهرهای دنیا در آکسیون شهر استکهلم شرکت کنند.

کمیته برگزار کننده:
نهاد ungdomar och framtid  (جوانان و آینده)