Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمfredag 24 juni 2011

مصاحبه نشریه علیه اعدام با منوچهر ماسوری در باره فستيوال حق زندگى براى همه در ١١ جولاى 2005

مصاحبه نشریه علیه اعدام با منوچهر ماسوری در باره فستيوال حق زندگى براى همه در ١١ جولاى 2005
عليه اعدام: سازمان دادن فستيوال حق زندگى براى همه ايده شما بود. اکنون کميته بين المللى عليه اعدام، ١١ ژوئيه روز جهانى عليه سنگسار، در تدارک برگزارى فستيوال جهانى دفاع از حق حيات ميباشد. به عنوان مبتکر اين ايده ضرورت برگزارى چنين کنفرانسى را چگونه مى بينيد؟
در دنیایی که زندگی انسانها ارزشی کمتر از یک دبه نفت دارد، در دنیایی که قدرتمداران جهان، مستقیم انسانها رابه دار می کشند، در جنگهای قومی و سیاسی، اقتصادی و مذهبی، انسانها را کرور کرور قتل عام می کنند، ضرورت تاکید بر ارزش زندگی، ارزش حق برابر زندگی برای هم انسانها، چند برابر می شود. فقط نگاهی به اوضاع داخلی ایران کنید که چگونه رژیم اسلامی، زن و کودک و پیرو جوان را علنأ، به دار می کشد و زندگی میلیونها انسان را به تباهی می کشد. در همچین شرایطی باید بر حق زندگی برای همه، تاکید کرد، باید با موزیک و رقص و شادی، زندگی را ارج نهاد.
عليه اعدام: سه سوال مطرح ميشود چرا فستيوال؟ چرا براى حق حيات؟ و چرا براى همه؟  فستیوال برای گرامیداشت و ارزشگذاری برای یک فکر انسانی، ایده انسانی، همدردی با قربانیان یک فاجعه و یا یک مریضی مسری مثل ایدز، مرسوم است. در ایران هر ساله فستیوال آدم برفی و جشن بادبادکها، برای تاکید بر حقوق جهانشمون کودکان، سازمان داده می شود. ما هم می خواهیم با این فسیتوال بر حق حیات برای همه انسانها، تاکید کنیم. همانطور که در جواب سؤال اول گفتم، لزوم تاکید بر حق حیات، درتمام دنیا، حس می شود. حق حیات ابتدایی ترین حق انسانی است و باید برای همه باشد، در این دنیای نابرابر، تهیدستان، محرومان از حق حیات کمتر و به بهاتری، برخوردارند تا سرمایه داران و دولتمردان جهان.
عليه اعدام: آيا اين فستيوال يک فستيوال تماما سياسى است يا فرهنگى و هنرى؟ عليه اعدام: موقعيت برگزارى چنين فستيوالهايى در ايران را چگونه ارزيابى ميکنيد؟ چه فرصت ها و چه تهديداتى براى سازمان دادن چنين فستيوالى در ايران وجود دارد؟ بطور مشخص به نظر شما فعالين عليه اعدام در ايران در اين رابطه چه ميتوانند بکنند؟
 این یک فستیوال همه جانبه است، هنری است، فرهنگی است، اجتماعی است و بالطبع با سیاست رسمی مسلط بر جهان در تناقض است، پس به این معنا، سیاسی هم هست. ارزگذاری زندگی نباید هیچ خطری برای کسی داشته باشد و کسی نمی تواند در هیچ جای دنیا شما را به جرم ارزش گذاری زندگی و جش گرفتن حق زندگی، بازخواست کند. در ایران تجربه فستیوال برای تاکید بر حقوق کودکان، وجود دارد. این فستیوال هم چیزی در همین سبک و حتی عمومی تر است. فعالین علیه اعدام با تماس با تمام انجمنهای دفاع از حق کودکان، زنان و کارگران می توانند، در هر محله و شهری این فستیوال را بر حسب امکانات فراهم شده، برپا کنند. مضمون تاکید بر حق زندگی در این فستیوالها به معنای مخالفت با قانون اعدام است. به نظر من در ایران امکان برپایی گسترده این فستیوالها وجود دارد، کافی است که فعالین عرصه حقوق بشر، حقوق کودکان، زنان و کارگران و مخالفان قانون اعدام، آستینها را بالا بزنند.
عليه اعدام: در ساير کشورهاى دنيا اين فستيوال چگونه ميتواند سازمان يابد؟
مسلم در خارج از ایران امکانات بیشتری هست که این فستیوالها به کارناوال رنگارانگ و جذاب تبدیل کرد. هر چه این فستیوالها شادتر، همراه با موزیک و رقص و پایکوبی باشد، بهتر است. باید با تمام فعالین عرصه مختلف حقوق انسانی تماس گرفت و در محلهای مناسب و یا مراکز شهرها، این فستیوالها را برپا کرد.
عليه اعدام: شما نتايج سياسى فکرى و فرهنگى برگزارى چنين فستيوالى را چگونه ارزيابى ميکنيد؟ نتایج سیاسی مستقیم آن این است که دولتهای جهان که ارزشی برای زندگی انسانها قایل نیستند، متوجه خواهند شد که مردم جهان، به خواب نرفته اند و از زندگی اینطور که اینان تبلیغ می کنند، بیزار نیستند و نمی شود به این راحتی جان انسانها را گرفت. دولتی مثل دولت ایران که با یک جنبش قوی علیه اعدام مواجه است، با فشاری وسیع و سراسری مواجه خواهد شد. باید و می توان که این فستیوالها را به یک اهرم فشار به جمهوری اسلامی برای توقف قطار اعدامها، تبدیل کرد. با برپایی این فستیوالها فکر و فرهنگ مسلط بر جامعه که مرگ و نیستی و گریه را تبلیغ می کند، جواب دنداندشکنی از طرفدارن زندگی می گیرد.  
عليه اعدام: با تشکر از شرکت شما در اين مصاحبه

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar