Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمonsdag 13 juli 2011

انتخابات و دانش آموزان
انتخابات و دانش آموزان! سؤاستفاده از کودکان توسط جمهوری اسالمی!

اخبار روزنامه های جمهوری اسالمی، حاکی از کسادی بازار انتخابات رياست جمهوری دارد. همين کسادی باعث شده است که مسؤلين آموزش و پرورش و ديگر رهبران جمهوری اسالمی و کانديد های رياست جمهوری، بيشرمانه می کوشند که با هزار حيله و ترفند دانش آموزان را به شرکت در انتخابات، ترغيب کنند. به اين تيترها خبری و اخبار چند روز اخير روزنامه های داخل کشور، توجه کنيد.تالش آموزش و پرورش جهت حضور آاثريتي در انتخابات، پانا - تهران : وزارت آموزش و پرورش در آستانه انتخابات رياست جمهوري دوره نهم شيوه نامه انتخاباتي تحت عنوان»تدبير نهم« به مدارس و ادارات تحت نظر خود ارسال ٓارد. به گزارش خبرگزاري ٓاانون دانشآموزي)پانا( اين شيوهنامه به عنوان برنامه عملياتي وزارت آموزش و پرورش در راستاي مشارٓات حدآاثري دانشآموزان در انتخابات 27 خرداد توسط دفتر برنامهريزي امور فرهنگي و مشاوره اين وزارتخانه ابالغ شده است.“ وزرات آموزش و پرورش اسالمی با وقاحت به مسؤلين مدارس بخشنامه می کند که با استناد به قوانين اسالمی رژيم، بايد دانش آموزان را شستشوی مغزی داد و آنان را به هر وسيله ای که شده به پای صندوقها کشاند. به تيتری ديگر در همين رابطه توجه کنيد: دبير ٓال اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشآموزان ٓاشور گفت: نظر سنجي صورت گرفته از دانشآموزان بيانگر حضور
٨٠درصد دانشآموزان درانتخابات رياست جمهوري است اين آقای دبير کل در راستای اهداف اعالم شده وزرات آموزش و پرورش اسالمی، نظر سنجی جعل می کند تا بتواند دانش آموزان، يعنی نوجوانان و جوانانی که بيش از هر قشری، با اين رژيم جنگيده اند را متقاعد کند که همرزمان آنان در انتخابات شرکت می کنند، پس آنها هم بايد در اين انتخابان شرکت کنند. يکی ديگر از اين شعبده بازيها و عومفريبها، حضور کانديدادها در ميان دانش آموزان است. به اين دو تيتر توجه کنيد: استقبال پرشور دانشآموزان از سه نامزد اصولگرا،دانش آموزان عصر ديروز در همايش دانش آموزي آبادگران از احمد توٓالي، محمد باقر قاليباف و محسن رضايي به گرمي استقبال ٓاردند.“
مصطفي معين در ديدار با دانشآموزان اصالحطلب: به گزارش "ايلنا"، مصطفي معين در اين نشست، ضمن ابراز خوشحالي از حضور در جمع دانشآموزان، خطاب به دانشآموزان اصالح طلب گفت: به دوستي با شما افتخار ميٓانم. من هم دانش آموز هستم، هم دانشجو و هم پير. از خدا ميخواهم مرا همواره خدمتگزار شما قرار دهد.“ هر دو جناح رژيم می کوشند که ازکودکان دانش آموز سؤاستفاده کنند. يکی چون رضايی از دانش آموزانی که به قتلگاه جنگ، فرستاده شدند می گويد، ديگری از کودکيش داستانسرايی می کند و يکی چون معين سعی می کند با عجز و التماس، کودکان دانش آموز را به رٔای دادن وادار کند. در بخشنامه وزرات آموزش و پرورش به صراحت آمده است که هدف توجيه دانش آموزان برای شرکت در انتخابات و نجات نظام در اين شرايط حساس و بحرانی است. دانش آموزان ايران مانند دانشجويان، کارگران، زنان و همه اقشار عاصی مردم ايران، از اين رژيم آسييب ديده اند. وضعيت امکانات بد مدارس، نبود امکانات آزمايشگاهی، عدم دسترسی به تکنولوژی پيشرفته، فشار قوانين اسالمی در محيط مدارس، همه اينها عدم توجه سران جمهوری اسالمی را به دانش آموزان و آينده ايشان، نشان می دهد. در بسياری از مناطق از ابتدايی ترين امکان يک مدرسه، مانند ميز و صندلی، دفتر و کتاب و قلم، خبری نيست. برخالف تبليغات تشکلهايی چون جهاد سازندگی، ده ها هزار کودک، اصوأل به مدرسه نمی روند. ويا اينکه مدرسه منطبق بر نياز و استعدادشان وجود ندارد که به در آن شرکت کنند. سؤاستفاده از کودکان دانش آموز در انتخابات، از سوی مقامات جمهوری اسالمی، نشان دهنده دشمنی عميق ايشان با حقوق انسانی کودکان است. رهبران جمهوری اسالم اجازه ندارند که مليونها کودک دانش آموز را بازيچه مضحکه انتخاباتی خود بکنند. بايد از جمهوری اسالمی به خاطر زيرپا گذاشتن حقوق انسانی کودکان در مدت حکومتش، به مراجع بين المللی شکايت برد. برای همين سؤاستفاده اش از کودکان دانش آموز، بايد آنان را به محاکمه کشيد. سؤاستفاده از دانش آموزان در انتخابات اسالمی، ممنوع است!
فرزاد اديبی

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar